Behandling av personuppgifter

information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Min Advokat Halmstad KB (Advokatbyrån) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll. När det gäller uppdrag som erhållits via domstol eller annan myndighet kan vi komma att behandla personuppgifter rörande dig som erhålls via domstol/myndigheter eller som annars behöver inhämtas för utförande av uppdraget.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen och för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6 i Dataskyddsförordningen.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar advokatbyrån enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från advokatbyrån om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Advokatbyrån kan komma att behandla dina personuppgifter både inom och utanför EU/EES. I det fall advokatbyrån behandlar dina personuppgifter till motpartsombud utanför EU/EES kommer advokatbyrån vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen sker på ett lagligt sätt och uppgifterna fortsätter att vara skyddade.

Kontakta oss enligt nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Min Advokat Halmstad KB
Organisationsnummer: 969794-4362
Adress: Köpmansgatan 2, 302 42 Halmstad
Tel: +46 (0)35 710 49 70

info@minadvokat.se